.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Wiadomo¶ci:.
Wargaming Zone     
Czwartek godzina 22:02,
15 listopad 2018

Szwedzkie sztandary zdobyte przez wojska polskie i litewskie w latach 1600-1629 cz. 2
Data: Wt 21 Wrz, 2010
Cz??? 2 artyku?u o sztandarach szwedzkich dotyczy lat 1625-1626 (Inflanty i Prusy)

Artyku? jest drug? i ostatni? cz??ci? opracowania o sztandarach szwedzkich zdobytych przez wojska polsko-litewskie w Inflantach i Prusach. Inspiruj?ce mog? by? zw?aszcza opisy zdobytych sztandarów pod Czarnem (Hamersztynem).0 komentarzy

Normandia, Lingevres, 14 czerwca 1944 r., gra na poziomie dowodzenia batalionu
Data: Śr 15 Wrz, 2010
Starcie rozegrano w Sali klubu w Ostrawie, w gr? by?o zaanga?owanych 4 graczy z tutejszego klubu.

W czerwcu br. nasi przyjaciele z Ostrava Historical Wargaming Club rozegrali starcie wg zasad systemu Rapid Fire figurami w skali 1:72. Raport z tego starcia ukaza? si? na naszym forum, ale Redakcja WZ zadecydowa?a, ?e warto go zamie?ci? tak?e jako "pe?nokrwisty" artyku?, tym bardziej, ?e nie wszyscy zagl?daj? na forum. Jest to podwójny debiut: primo - pierwszy tekst naszych po?udniowych przyjació?, secundo - poza krótkim wst?pem - AAR jest w j?zyku angielskim.0 komentarzy

Szwedzkie sztandary zdobyte przez wojska polskie i litewskie w latach 1600-1629
Data: Śr 15 Wrz, 2010
Debiut nowego Autora na ?amach WZ. Do tej pory „Kadrinazi” znany by? jedynie z aktywno?ci na forum.

Po d?u?szej przerwie mi?o nam zaprezentowa? na WZ artyku? historyczny, który niesie ze sob? zarówno tre?ci stricte historyczne jak i ciekawe z punktu widzenia wargamingu. Do tej pory autor artyku?u da? si? pozna? z aktywno?ci na forum, tym razem debiutuje jako autor artyku?u - mamy nadziej? nie ostatniego. W cz??ci 1 sztandary z okresu 1600-1622 (Inflanty), w cz??ci 2 (ju? niebawem) lata 1625-1629 (Inflanty i Prusy).2 komentarzy

Talavera 2010
Data: Sob 28 Sie, 2010
Zaproszenie na imprez? do Czech

Zaprzyja?nione z nami ?rodowisko wargamingowe z Czech zapraszawszystkich ch?tnych do wzi?cia udzia?u w dorocznym spotkaniu, które tym razem odb?dzie si? w terminie 13-14.11.2010 w Pradze (Republika Czeska).
G?ównym tematem b?dzie odtworzenie sytuacji pod Talavera de la Reina, gdzie latem 1809 dosz?o do bitwy mi?dzy armi? brytyjsko-hiszpa?sk? a francusk?. Dla naszych potrzeb wynaj?to specjalne pomieszczenie w centrum Pragi, przygotowano 1300 figur oraz stó? wielko?ci 10x3m. W spotkaniu przewidziano udzia? oko?o 30 graczy, z których ka?dy b?dzie dowodzi? kilkoma brygadami w uproszczonym systemie General de Brigade.
Serdecznie zapraszamy, zg?oszenia oraz bli?sze informacje mo?na uzyska?
u Petra pod adresem petr.starosta@hp.com Ekipa WZ b?dzie tam obecna!4 komentarzy

„Go? ?ledzia!” - czyli Prusy Krlewskie 1627
Data: Czw 22 Lip, 2010
Raport po bitwie stoczonej w realiach wojny o uj?cie Wis?y

Starcie stoczone figurami 15 mm w dniu 10 lipca br. odzwierciedla?o realia wojny polsko-szwedzkiej z wojny o uj?cie Wis?y (1626-1629). Rozgrywk? przeprowadzono na przepisach „Wojna przez wieki" (WPW).18 komentarzy

Pola Chwa?y 2010
Data: Pi± 16 Lip, 2010
Gar?? szczeg?w

Na oficjalnej stronie imprezy dost?pne s? szczegó?y dotycz?ce tegorocznej imprezy. Ka?dy zainteresowany Polami Chwa?y 2010 znajdzie tam m. in. szczegó?owy plan oraz inne wiadomo?ci tycz?ce si? wydarzenia.0 komentarzy

Kaukaskie epicentrum
Data: Śr 30 Cze, 2010
Debiut powie?ciowy Naczelnego

Podziw, wielka rado?? i szczere gratulacje! To we w?asnym i ca?ej redakcji imieniu. 
Otó? nasz Naczelny, do tej pory znany z powa?nych pozycji historycznych (ksi??ki „Powstanie kozackie 1637”, „Po?onka-Basia 1660”, artyku?y w Nowej Technice Wojskowej, Komandosie i Armii) 17 czerwca zainaugurowa? swoj? obecno?? na rynku powie?ciowym! 
Jego debiut to „Kaukaskie epicentrum” - pe?na akcji powie?? osadzona w realiach wspó?czesnego pola walki. Rzecz dzieje si? w... Gruzji... Czas jest „nieokre?lony”, ale wiadomo, o jaki konflikt chodzi.
Wi?cej na stronie wydawcy www.warbook.pl
Serdecznie polecamy! Robert Kowalski i za?oga WZ.0 komentarzy

Singapur. Twierdza, ktrej nie by?o.
Data: Czw 03 Cze, 2010
Recenzja ksi??ki Krzysztofa Kubiaka

Recenzja ksi??ki o twierdzy i panowaniu brytyjskim na Malajach.0 komentarzy

Rosyjskie si?y zbrojne za panowania Piotra I
Data: Sob 08 Maj, 2010
Recenzja ksi??ki Paw?a Krokosza

Czytelnik interesuj?cy si? Wielk? Wojn? Pó?nocn? i wojskowo?ci? rosyjsk? prze?omu XVII i XVIII wieku nie powinien przej?? obok tej pozycji oboj?tnie.


 0 komentarzy

Grenadier 2010
Data: Śr 28 Kwi, 2010
Gar?? informacji o nadchodz?cej imprezie

8 i 9 maja 2010 r. odb?dzie si? w Warszawie pi?ta ju? edycja imprezy po?wi?conej szeroko rozumianemu wargamingowi historycznemu: V Warszawski Konwent Gier Strategicznych GRENADIER.W tym roku po raz pierwszy impreza organizowana jest na terenie CYTADELI WARSZAWSKIEJ  - BLOKU X (ul. Skaza?ców 25, wej?cie od strony Bramy Strace?), co ma szczególne znaczenie dla podkre?lenia jej historycznego charakteru naszego spotkania.

Pomys?  zorganizowania konwentu wargamingowego powsta? w kr?gach mi?o?ników historycznych gier wojennych, skupionych wokó? warszawskich pracowni Strateg i Grot, Ma?opolskiej Grupy Wargamingowej, graczy zwi?zanych z firm? Wargamer. Inicjatywa ta zaowocowa?a dwoma odr?bnymi konwentami - Grenadierem w Warszawie i Polami Chwa?y w Niepo?omicach pod Krakowem.


Pomys?  imprezy zaczerpn?li?my z podobnych zjazdów organizowanych w innych krajach, w których wargaming jako hobby jest znacznie bardziej popularny ni? w Polsce. Dzi?ki temu coraz szersze grono osób zajmuj?cych si? t? form? rozrywki i zarazem poznawania historii b?dzie mog?o dzieli? si? swoj? pasj? z innymi.


Dla do?wiadczonych graczy konwent ma by? doskona?? okazj?, do zobaczenia "w akcji" tych systemów i gier, o których do tej pory jedynie si? s?ysza?o lub czyta?o. Ponadto impreza ma da? wszystkim osobom aktywnie uczestnicz?cym w tym hobby mo?liwo?? sprawdzenia swych umiej?tno?ci dowódczych podczas organizowanych w trakcie jej trwania turniejów.


Niemniej jednak za?o?eniem jest, i? konwent GRENADIER organizowany jest przede wszystkim dla osób, które do tej pory nie mia?y kontaktu z grami historycznymi, a interesuj? si? szeroko poj?t? histori?  lub militariami. W?a?nie dla tych z Was, którzy odwiedz? imprez?, chc?c pozna? ten rodzaj gier, organizujemy pokazy gier bitewnych i gier planszowych osadzonych w ró?nych okresach historycznych. Mamy nadziej?, ?e w?ród nich ka?dy z Was znajdzie co? dla siebie. W czasie imprezy b?dzie mo?na tak?e zobaczy? prezentacje makiet i modeli do gry przygotowanych przez kluby i grupy wargamingowe.


Na GRENADIERZE odbywa? si?  b?d? tak?e pokazy grup rekonstrukcyjnych z ró?nych epok historycznych, od epoki staro?ytno?ci poczynaj?c, a na czasach wspó?czesnych ko?cz?c.


Organizatorzy imprezy zapraszaj? wszystkie osoby zainteresowane grami strategicznymi, histori? i militariami oraz rekonstrukcja historyczn? do odwiedzenia CYTADELI WARSZAWSKIEJ (wej?cie przez Bram? Strace?, od strony ulicy Wybrze?e Gdy?skie) w dniach 8-9 maja br. W sobot? impreza odbywa? si? b?dzie w godz. od 10.00 do 19.00, a w niedziel? od 10.00 do 16.00.


Dobra zabawa i masa atrakcji zapewniona. Udzia? w konwencie jest bezp?atny, a jego uczestnicy mog? liczy? na darmowy pocz?stunek.


Je?li chcesz w czasie konwentu zaprezentowa? swoje ulubione gry historyczne - prosz? skontaktuj si? z nami:


Tomasz Kowalczyk - tk1815@wp.pl, tel. 785 860 144;


Konrad Sosi?ski - kontakt@wargamer.pl , tel. 501 283 585


Zapraszamy !


Szczegó?y na www.grenadier.wargamer.pl


 0 komentarzy