.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Wiadomo¶ci:.
Wargaming Zone     
Czwartek godzina 21:56,
15 listopad 2018

Drugi Szczeci?ski Konwent Gier przesuni?ty
Data: Śr 14 Kwi, 2010
W zwi?zku z ?a?ob? Narodow? zmieniono termin imprezy

W zwi?zku ze straszn? tragedi? która spotka?a nasz kraj oraz og?oszon? ?a?ob? narodow? informujemy, ?e Szczeci?ski Konwent Gier nie odb?dzie si? w zaplanowanym terminie 17-18 kwietnia 2010. Nowa data konwentu zosta?a ustalona na 15-16 maja 2010. Aktualizowany na bie??co program konwentu mo?na znale?? na stronie klubu SKGW Rubikon:


http://stgwrubikon.dbv.pl/news.php0 komentarzy

Grenadier 2010
Data: Śr 07 Kwi, 2010
Znany jest termin i miejsce imprezy

Jak zawsze organizatorem cyklicznego Grenadiera jest Dom Kultury ?ródmie?cie w Warszawie. Tym razem konwent odb?dzie si? w innym miejscu - na terenie MUZEUM X PAWILONU CYTADELI WARSZAWSKIEJ przy ul. Skaza?ców 25 w Warszawie. Jak ?wierkaj? wróble tym razem Grenadier ma by? dwudniow? imprez? (8-9 maja br.).0 komentarzy

Ba?kany 1912 - 1913
Data: Śr 10 Mar, 2010
Recenzja ksi??ki Wydawnictwa Bellona

Krótka recenzja nowej pozycji z serii Historyczne Bitwy0 komentarzy

Drugi Szczeci?ski Konwent Gier
Data: Pi± 05 Mar, 2010
Zaproszenie na kwietniowy, darmowy konwent

Drugi Szczeci?ski Konwent Gier odb?dzie si? w dniach: 17 - 18 kwietnia 2010
roku. w Szkole Podstawowej nr 5 ul Królowej Jadwigi 29 w samym centrum
Szczecina. Na konwencie ka?dy nie zale?nie od wieku znajdzie dla siebie
jak?? rozrywk? w postaci gier planszowych, karcianych lub bitewnych. Liczne
miejsca do grania, dost?pne gry, instruktorzy, konkursy i turnieje zadowol?
najbardziej wymagaj?cych.


W?ród planowanych atrakcji:


- wizyta wydawnictw gier Portal, Ku?nia Gier, Wargamer
- turniej gry bitewnej Warhammer 40000 (klub Monolit)
- planszówkowy Pokój Gier (ponad 100 gier, konkursy, mini turnieje , gry
czo?owych wydawnictw min Egmont, Granna)
- konkursy ca?okonwentowe dla fanów i tych zielonych (nagrody gry ufundowane
przez wydawnictwa )
- strefa Anima ( Anima: Tactics, Anima RPG, Anima the Card game )
- Strefa GO ( Szczeci?ski Klub GO Porfolion)
- Strefa Warhammer ( Warhammer Fantasy Battle, Warhammer RPG, Warhammer:
Invasion LCG, Choas in the Old World )
- Ogniem i Mieczem historyczna gra strategiczna (Wargamer Warszawa)
- Infinity gra bitewna SF (Wargammer Warszawa)
- turniej Pokemon (sklep Fenix)
- interaktywny pokaz gry bitewnej War of the Ring
- interaktywny pokaz gry bitewnej AT-43 ( ka?dy b?dzie móg? zagra? jedn? z 6
armii )
- Mistrzostwa Szczecina Veto "Pierwsza Szabla Szczecina"
- pokaz Historycznej Gry Bitewnej w realiach epoki Napoleona
- pokaz gry wojennej Flames of War
- turniej Anima: Tactics (sklep Fenix)
- og?oszenie wyników Lux in Tenebris 2010 nagrody od graczy ze Szczecina
- kultowy konkurs Wszechwiedzy
- strefa Konecon + Meido Cafe (Manga i Anime)


Plan ci?gle ro?nie, atrakcji przybywa, wi?cej szczegó?ów na naszej stronie


http://stgwrubikon.dbv.pl0 komentarzy

Kirasjer z QR Miniatures
Data: Czw 25 Lut, 2010
Recenzja figurki 15 mm

Recenzja kirasjerów QR Miniatures z epoki renesansu i wczesnego XVII wieku0 komentarzy

ZVEZDA – Kozacy zaporoscy
Data: Śr 13 Sty, 2010
Recenzja plastikowego zestawu ZVEZDY w skali 1/72

Recenzja zestawu firmy ZVEZDA stara si? przedstawi? plusy i minusy jakich mo?emy si? spodziewa? po zakupie opakowania.0 komentarzy

Recenzja ksi??ki o Blackwater
Data: Śr 09 Gru, 2009
Recenzja dotyczy ksi??ki po?wi?conej najemnej korporacji Blackwater

Krytyczne spojrzenie na problem armii najemnych z perspektywy czo?owej korporacji - Blackwater0 komentarzy

Nowe punkty sprzeda?y Wargamera
Data: Nd 06 Gru, 2009
Wargamer rozszerza ofert? w Warszawie

Wargamer CH Targówek - ul. G??bocka 15 (przy Trasie Toru?skiej)


Wargamer CH Bemowo - ul. Powsta?ców ?l?skich 126


Wargamer CH Wola Park - ul. Górczewska 124


Stoiska s? otwarte w takich samych godzinach co galerie.
0 komentarzy

Stowarzyszenie Mi?o?nikw Historii Wojskowo?ci "Pola Chwa?y"
Data: Pon 30 Lis, 2009
Informacje o powstaniu Stowarzyszenie Mi?o?nikw Historii Wojskowo?ci "Pola Chwa?y"

Z przyjemno?ci? informujemy, ?e 21 listopada 2009 zosta?o zawi?zane Stowarzyszenie Mi?o?ników Historii Wojskowo?ci "Pola Chwa?y". W gronie za?o?ycieli znalaz?y si? osoby, które do tej pory w sposób czynny mia?y udzia? w tworzeniu kolejnych edycji Pól Chwa?y i Grenadiera - zwi?zane ze ?rodowiskami zajmuj?cymi si? wargamingiem, grami planszowymi, modelarstwem i rekonstrukcj? historyczn?. "Historia jako pasja" - has?o przewodnie imprezy niepo?omickiej - jest wspólnym mianownikiem integruj?cym za?o?ycieli. Stowarzyszenie ma umo?liwi? dalszy rozwój obu imprez, sprzyja? integracji ró?nych ?rodowisk mi?o?ników historii wojskowo?ci oraz wspiera? ich w dalszym rozwoju i szerokiej promocji ich hobby. Konstrukcja Stowarzyszenia odtwarza dotychczasow? struktur? organizacyjn? Otwartych Spotka? Wargamingowych, w za?o?eniach ma umo?liwi? zaprezentowanie bogactwa ró?norodno?ci zainteresowa? historycznych, u?atwi? poszukiwanie ?rodków finansowych, zapewni? osobowo?? prawn? osobom i grupom do tej pory niezrzeszonym oraz skutecznie promowa? imprez? w mediach bran?owych, lokalnych i ogólnopolskich. Opiera si? na wspó?istnieniu niezale?nych zespo?ów zadaniowych, rozwijaj?cych twórczo poszczególne elementy sk?adowe imprezy - wargaming, gry planszowe, rekonstrukcj? historyczn?, modelarstwo i cz??? naukow?- wyk?ady popularnonaukowe, spotkania autorskie i konferencj? historyczn?. Statut Stowarzyszenia zostanie opublikowany niebawem, jak tylko uzyska rejestracj? s?dow?. Ch?tnych do w??czenia si? w prace Stowarzyszenia prosimy o kontakt poprzez adres:
polachwaly@wargaming.pl0 komentarzy

Wojna zuluska 1879
Data: Śr 11 Lis, 2009
Recenzja ksi??ki Krzysztofa Kubiaka

Zapraszamy do przeczytania recenzji ksi??ki "Wojna zuluska 1879".0 komentarzy