.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Nieznani polscy bohaterowie powstania w?gierskiego 1848 - 1849:.
Wargaming Zone     
Czwartek godzina 22:00,
15 listopad 2018

Nieznani polscy bohaterowie powstania w?gierskiego 1848 - 1849
Data: Pi± 25 Maj, 2012
Autor: Pawe? Zatryb
Recenzja ksi??ki Wydawnictwa RYTM

Nieznani polscy bohaterowie powstania w?gierskiego 1848 - 1849Recenzja:
Tytu?: Nieznani polscy bohaterowie powstania w?gierskiego 1848 - 1849Autor: Istvan KovacsZ j?zyka w?gierskiego prze?o?y? i pos?owiem opatrzy?: Jerzy Snopek
Wydawca: Oficyna Wydawnicza RYTMSeria: -
Rok wydania: 2010
Oprawa: twarda
Format: 14 x 21
J?zyk: polski
ISBN 978-83-7399-416-5
Ilo?? stron: 281
Ilo?? map: 0
Ilo?? zdj??: 59
Cena: 38,90 PN

Opis:
My?l?, ?e ka?dy w naszym kraju zna powiedzenie „Polak, W?gier dwa bratanki...". Chyba ka?demu zaszczepiono w dzieci?stwie my?l, ?e W?gry i Polska to bratnie narody (niezale?nie od tego jak z t? przyja?ni? na przestrzeni wieków faktycznie by?o). I chyba ka?dy kto uczy? si? historii pozna? osob? genera?a Józefa Bema (czy go zapami?ta? to ju? inna sprawa). Niewielu z nas s?ysza?o jednak o W?adys?awie Bentkowskim, Mieczys?awie Woronieckim czy Kazimierzu Paprockim oraz kilkudziesi?ciu innych Polakach, którzy w okresie Wiosny Ludów walczyli w powsta?czej armii w?gierskiej, a wielu z nich zgin??o na polach bitew lub zosta?o straconych po zako?czeniu walk. Istvan Kovacs - w?gierski historyk, autor kilkunastu ksi??ek dotycz?cych tematyki historycznych i kulturalnych kontaktów polsko-w?gierskich w XIX wieku (m.in. „Józef Bem - bohater wiecznych nadziei" wyd. 2009) przybli?a czytelnikowi ich sylwetki.

Przechodz?c do meritum recenzji: autor wprowadza czytelnika w temat krótko przedstawiaj?c sytuacj? polityczn? w Cesarstwie Austriackim w latach 1848 i 1849. Nast?pnie opisuje stosunek powsta?czych w?adz w?gierskich do polskich ochotników, idee i okoliczno?? powstania Legionu Polskiego oraz jego szlak bojowy. Przy tej okazji do?? szczegó?owo analizuje najs?ynniejsze epizody bojowe polskiej formacji, rozwiewaj?c przy okazji sporo mitów.

Po cz??ci wst?pnej I. Kovacs ukazuje czytelnikowi losy poszczególnych polskich ochotników wed?ug pewnego rodzaju schematu, opisuj?c ich pochodzenie, ?ycie przed 1848 rokiem, motywy którymi kierowali si? udaj?c si? na W?gry, ewentualne do?wiadczenie wojskowe, przebieg s?u?by w powsta?czej armii w?gierskiej, okoliczno?ci ?mierci w 1849 r. lub ich dalsze losy po upadku Wiosny Ludów. Ciekawostk? jest opis nieudanego zamachu na genera?a Józefa Bema dokonanego przez jednego z polskich ochotników (polityczne spory rodaków przenios?y si? za nimi na W?gry i nic nie mog?o wp?yn?? na ich wygaszenie). Autor jako cudzoziemiec bez emocjonalnego zaanga?owania po którejkolwiek ze stron opisuje sam zdarzenie i jego wp?yw na sytuacje Polaków na W?grzech.

Zako?czeniem ksi??ki jest pos?owie autorstwa Jerzego Snopka, w którym podsumowuje on znaczenie rewolucji w?gierskiej lat 1848 - 1849 i warto?? przekazania przysz?ym pokoleniom wiedzy o Polakach, którzy w niej uczestniczyli.

Niestety w polskim wydaniu recenzowanej pozycji nie zamieszczono informacji o bibliografii.

Reasumuj?c, w mojej subiektywnej ocenie ksi??k? warto przeczyta?.

I na koniec ma?a dygresja odbieraj?ca nieco od tematu ksi??ki. Szkoda, ?e - niew?tpliwie interesuj?ca tematyka dziejów militarnych w?gierskiej rewolucji z lat 1848 - 1849 nie doczeka?a si? w Polsce monografii.


Komentarze

Dodaj komentarz